top of page

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Sloepverhuur Friesland

 

1. Verplichtingen van Sloepverhuur Friesland

- BoatworldXL B.V., handelend onder de naam Sloepverhuur Friesland, zal het vaartuig in goede staat op de overeengekomen datum en tijd aan de huurder ter beschikking stellen. Het vaartuig zal geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Sloepverhuur Friesland behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien dit vanuit verantwoordelijkheidsoogpunt noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of onbekwaamheid van de huurder.

 

2. Verplichtingen van de Huurder

- De huurder zal het vaartuig als een bekwame schipper gebruiken en in overeenstemming met het beoogde doel:

  a) Geen wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde.

  b) Het vaartuig niet geheel of gedeeltelijk aan anderen in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van Sloepverhuur Friesland.

  c) Het vaartuig aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat en op dezelfde locatie retourneren als waar het ontvangen is.

  d) Alle kosten met betrekking tot het vaartuig, inclusief havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, ligplaatskosten, en verlichting zijn voor rekening van de huurder. Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van brandstof.

 

3. Waarborgsom/Verzekering

- De gehuurde vaartuigen zijn verzekerd. Bij aanvang van de huur dient de huurder een waarborgsom van €200 per boot te voldoen. Tijdens evenementen zoals de Sneekweek en het Skûtsjesilen bedraagt de waarborgsom €450. Dit bedrag wordt aan het einde van de huurperiode gerestitueerd indien het vaartuig op tijd, zonder schade en schoon wordt geretourneerd aan Sloepverhuur Friesland. Het vaartuig is verzekerd voor binnenwateren, met uitzondering van de Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer.

 

4. Inventaris

- De huurder wordt verzocht de inventaris bij vertrek te controleren. Eventuele ontbrekende items dienen gemeld te worden voor aanvulling. Indien bij terugkomst blijkt dat de inventaris niet compleet is, worden de ontbrekende items in rekening gebracht.

 

5. Aansprakelijkheid

- Sloepverhuur Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen aan boord of verlies van goederen tijdens de huurperiode.

 

6. Schade

- De huurder is volledig verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door:

  a) Varen en/of aanleggen op verboden plaatsen.

  b) Nachtvaren (vanaf 1 uur na zonsondergang).

  c) Onzorgvuldig gebruik van apparatuur dat brand veroorzaakt.

  d) Varen bij windkracht 6 en hoger.

  e) Varen op wateren die niet zijn toegestaan volgens de verzekering (zie punt 3, vaargebied).

  f) Deelnemen aan wedstrijden.

  De huurder dient schade direct te melden en mag geen reparaties uitvoeren zonder toestemming van Sloepverhuur Friesland.

 

7. Aanvaring

- In geval van een aanvaring dient de huurder:

  a) Direct de waterpolitie inlichten en een proces-verbaal laten opstellen.

  b) Adressen van derden noteren en foto's maken van de locatie van het incident.

  c) De toedracht van de aanvaring beschrijven en door alle betrokken partijen laten ondertekenen.

  d) Contact opnemen met Sloepverhuur Friesland en relevante gegevens verstrekken.

 

8. Annulering

- Bij annulering ontvangt de huurder altijd een tegoedbon met een actiecode voor het boeken op een later tijdstip. Annulering vanwege slecht weer is afhankelijk van de beslissing van Sloepverhuur Friesland. Indien de huurder nog niet heeft betaald, wordt er een factuur verstuurd die binnen 7 dagen moet worden voldaan.

 

9. Wanprestatie door Sloepverhuur Friesland

- Indien Sloepverhuur Friesland haar verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, mits daar voldoende aanleiding toe is. Sloepverhuur Friesland zal in dat geval alle reeds betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen.

 

10. Wanprestatie door de Huurder

- Indien de huurder in gebreke blijft bij het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, behoudt Sloepverhuur Friesland zich het recht voor om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen en het vaartuig onmiddellijk terug te nemen, indien daar voldoende aanleiding toe is. De huurder blijft in dat geval verplicht tot betaling van de huurprijs. Bij te laat terugkomen wordt €50 per kwartier in rekening gebracht, met een maximum van €200 (waarborgsom).

 

Acceptatie

- Door het accepteren van deze voorwaarden op de website van Sloepverhuur Friesland gaat de huurder akkoord met de genoemde voorwaarden.

 

BoatworldXL B.V.

KVK: 84277580 

BTW: NL863156861B01 

bottom of page